Regulamin warsztatów „Jedz dla dwojga”

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Warsztatów „Jedz dla dwojga” zwanych dalej Warsztatami jest Karolina Król-Lach, prowadząca nierejestrowaną działalność gospodarczą uwagadieta.pl z siedzibą w Łodzi, zwana dalej Organizatorem.
 2. Mianem Uczestników określa się osoby biorące udział w Warsztatach.
 3. Miejscem prowadzenia Warsztatów jest Poradnia Blisko, ul Maćka z Bogdańca 7 w Łodzi, chyba, że opis warsztatu mówi inaczej.
 4. Udostepnianie tekstów, zdjęć i wszelkich materiałów instruktażowych, otrzymanych w trakcie szkolenia, bez zgody Organizatora Warsztatów jest surowo zabronione i podlega karze przewidzianej w Kodeksie karnym na mocy ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 04 lutego 1994 r. (Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170).

Rezerwacja i przyjmowanie zgłoszeń Uczestników

 1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest wcześniejsza rezerwacja miejsca zgłoszona poprzez pocztę elektroniczną kontakt@uwagadieta.pl, za pośrednictwem serwisów Facebook oraz Instagram oraz wpłacona opłata rezerwacyjna.
 2. Ilość miejsc w Warsztatach jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. Dokonując wstępnej rezerwacji należy podać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (adres e-mail). W momencie rezerwacji nie należy dokonywać opłat.
 4. Na podstawie rezerwacji wstępnych Organizor rozpoczyna kompletowanie grupy minimalnej niezbędnej do odbycia się Warsztatów. Po zebraniu grupy minimalnej do wstępnie zgłoszonych Uczestników Organizator przesyła informację mailową z prośbą o dokonanie wpłaty opłaty rezerwacyjnej w wysokości 20% ceny warsztatów. Wpłacenie opłaty stanowi pełną rezerwację miejsca.
 5. Z przyczyn niezależnych od Organizatora (np. niedokonanie wpłaty rezerwacyjnej przez część wstępnie zgłoszonych Uczestników, skutkujące niezebraniem grupy minimalnej) Organizator pozostawia sobie prawo do odwołania Warsztatów. W takiej sytuacji organizator dokonuje zwrotu opłaty rezerwacyjnej na konto wskazane przez Uczestników.
 6. Opłata rezerwacyjna wynosi 20% ceny Warsztatu (chyba, że opis Warsztatu mówi inaczej), którą w terminie 2 dni po dokonaniu wstępnej rezerwacji miejsca należy wpłacić na konto: Karolina Król-Lach 63249000050000400023758378, podając w tytule imię i nazwisko oraz nazwę i termin warsztatu. Rezerwacja miejsc bez wniesionej opłaty rezerwacyjnej nie będzie traktowana wiążąco.
 7. Pozostałą część opłaty za warsztat wpłaca się przelewem na wyżej wskazane konto po mailowym potwierdzeniu przez Organizatora zebrania grupy minimalnej, niezbędnej do realizacji warsztatów.

Rezygnacja z uczestnictwa

 1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w warsztacie po dokonaniu opłaty rezerwacyjnej może zostać ona przeniesiona na inny wybrany przez Uczestnika termin, pod warunkiem, że Uczestnik odwołał lub przesunął udział w zajęciach mailowo kontakt@uwagadieta.pl najpóźniej 3 dni przez rozpoczęciem warsztatów.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu zajęć bez podania przyczyny. Uczestnikowi przysługuje wówczas prawo do przenisienia opłaty rezerwacyjnej na inny termin lub prawo do zwrotu wniesionej opłaty rezerwacyjnej w całości.
 3. W innych przypadkach niż wymienione powyżej opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi. Stanowi ona pokrycie kosztów poniesionych w związku z przygotowaniem materiałów dla Uczestnika Warsztatu.

Warunki uczestnictwa

 1. W Warsztatach mogą wziąć udział osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie, za pisemną zgodą opiekuna prawnego. Warunkiem udziału w Warsztatach jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem, jego zaakceptowanie przez Uczestnika, a w przypadku osób niepełnoletnich – jego opiekuna prawnego, oraz indywidualne zgłoszenie i wniesienie opłaty za Warsztaty w terminie ustalonym przez Organizatora.
 2. Uczestnik może brać udział w Warsztatach wraz z dzieckiem w wieku do lat trzech. Chęć udziału w warsztatach z dzieckiem należy zgłosić Organizatorowi najpóźniej dzień przed rozpoczęciem Warsztatów. Uczestnik zobowiązany jest do opieki nad dzieckiem, Organizator nie zapewnia opieki nad dzieckiem na czas trwania Warsztatów.

Koszt Uczestnictwa w Warsztatach

 1. Całkowity koszt udziału w Warsztatach wynosi 120 zł brutto, płatne na konto wskazane przez Organizotora, w formie opłaty rezerwacyjnej oraz pozostałej kwoty.
 2. Promocyjny całkowity koszt udziału w Warsztatach wynosi 99 złotych brutto płatne na konto wskazane przez Organizotora, w formie opłaty rezerwacyjnej oraz pozostałej kwoty.
 3. Opłata promocyjna dotyczy Uczestników spełniających warunek otrzymania ceny promocyjnej.
 4. Warunkiem otrzymania ceny promocyjnej jest rejestracja minimum dwóch Uczestników warsztatów.

Dokumentacja i udostępnianie wizerunku Uczestników

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do tworzenia dokumentacji Warsztatowej z przebiegu zajęć w postaci zdjęć.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania zdjęć z Warsztatów w serwisach społecznościowych Organizatora (w tym na Facebooku, Instagramie oraz stronie internetowej).
 3. Uczestnicy Warsztatów wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku i wizerunku dziecka na potrzeby promocji Organizatora.
 4. Wizerunek wszystkich Uczestników będzie wykorzystany z zachowaniem najwyższej staranności.
 5. Uczestnicy niewyrażający zgody na udostępnienie wizerunku własnego i/lub dziecka muszą poinformować o tym Organizatora najpóźniej w momencie rozpoczęcia Warsztatów.
 6. W trakcie Warsztatów obowiązuje zakaz używania przez uczestników aparatów fotograficznych, kamer itp. bez zgody Organizatora.

Obowiązek informacyjny

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych Uczestników warsztatów jest Karolina Król-Lach, prowadząca działalność nierejestrowaną. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: kontakt@uwagadieta.pl
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Warsztatów na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku (Karolina Król-Lach – dietetyczka) oraz Instagram (@uwagadieta)
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Warsztatów, w tym wydania materiałów szkoleniowych, a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu. O zaistniałych zmianach Organizator będzie informował drogą elektroniczną.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione uczestnikom.
 3. Zgłoszenie udziału w Warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu, cennika oraz warunków uczestnictwa.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 5. Spory odnoszące się i wynikające z Warsztatów będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
 6. Biorąc udział w Warsztatach, Uczestnik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu