Regulamin konkursu „Szybki lunchbox”

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Karolina Król-Lach – uwagadieta.pl z siedzibą w Łodzi.
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis
  facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z
  organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji pełnoletniości Zwycięzcy konkursu.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie konta w serwisie Facebook/Instagram.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest polubienie fanpage: Karolina Król-Lach – dietetyczka lub profilu Instagram: @uwagadieta.
 4. Konkurs trwa od 21.07.2022 do 26.07.2022 do godziny 23:59 CEST
 5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone: 28.07.2022 za pośrednictwem fanpage’a na FB oraz profilu IG.
 6. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/uwagadieta oraz równolegle na portalu Instagram https://www.instagram.com/uwagadieta

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu propozycji szybkiego lunchu na wynos (do szkoły, pracy itp.), wykonaniu zdjęcia przygotowanego lunchboxu (danie w pojemniku na wynos) oraz wymienienia w opisie zdjęcia użytych składników.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko dwie propozycje odpowiedzi (jedną w serwisie Instagram i/lub jedną w serwisie Facebook).
 3. W konkursie zostanie wyłonionych dwóch Zwycięzców: odpowiednio po jednym w serwisach Facebook i Instagram.
 4. Najciekawsza praca konkursowa zostanie wybrana przez Organizatora.
 5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za
  pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook lub Instagram.
 6. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w
  wypowiedziach.
 7. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały
  udziału w konkursie.
 8. Organizator zastrzega sobie możliwość opublikowania w serwisach Facebook oraz Instagram prac Zwycięzców wraz z komentarzem Organizotora.

Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie jest konsultacja dietetyczna online o wartości 120 zł.
 2. Nagrodę należy odebrać do 14.08.2022, po tym czasie Nagroda traci ważność.
 3. Przez odbiór nagrody rozumie się kontakt Zwycięzcy z Organizatorem i ustalenie terminu konsultacji (najpóźniejszy termin umówienia konsultacji to 30.09.2022).
 4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
 6. Do realizacji konsultacji bedącej Nagrodą wymagany jest dostęp do jednej z wymienionych platform (Skype, Teams, Discord, Telegram, Whatsapp) lub telefonu. W przypadku konsultacji telefonicznej, Zwycięzca zobowiązany jest podać numer telefonu Organizatorowi, w przypadku konsultacji poprzez wybraną platformę Zwycięzca zobowiązany jest podać Organizotorowi dane umożliwiające nawiązanie połączenia.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez
  Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
 8. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na
  wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych
  profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
 9. Nagroda może zostać przekazana przez Zwycięzcę innej osobie, po kontakcie z Organizatorem i za jego zgodą.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: kontakt@uwagadieta.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W
  tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku – Szybki lunchbox lub Konkurs na Instagram – Szybki lunchbox).
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Karolina Król-Lach, prowadząca działalność nierejestrowaną. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: kontakt@uwagadieta.pl
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
  Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
  (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku
  (Karolina Król-Lach – dietetyczka) oraz Instagram (@uwagadieta)
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym
  wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage: Karolina Król-Lach – dietetyczka oraz profilu na instagram: @uwagadieta
 4. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu